Bộ Tài nguyên và Môi trường tách 4 tổng cục thành nhiều cục, vụ

Theo Nghị định mới được ban hành của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xóa bỏ 4 tổng cục chỉ còn giữ lại Tổng cục Khí tượng thủy văn, cùng với đó là việc thành lập mới nhiều cục/vụ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2022 quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xóa bỏ 4 tổng cục gồm Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo và chỉ còn giữ một tổng cục là Tổng cục Khí tượng thủy văn.

12

Cùng với việc xóa bỏ cấp tổng cục, nhiều đơn vị cấp Cục/Vụ mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, Tổng cục Môi trường được tách ra, thành lập 3 đơn vị gồm: Vụ Môi trường; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Đất đai được chia tách thành 3 đơn vị: Cục Đất đai; Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia tách thành Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Nghị định 68 nêu rõ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị Cục/Vụ trên.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Cục/Vụ bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các tổng cục, theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế…

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 4 tổng cục bị xóa bỏ được tiếp tục duy trì hoạt động theo các quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có thẩm quyền.

Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày 1/11 tới, quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 27 đơn vị gồm 22 cơ quan quản lý nhà nước và 5 đơn vị sự nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ.

Mới cập nhật