5 khu công nghiệp nhận quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư 5 khu công nghiệp tại Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Cà Mau.

Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư khu vực Cát Hải thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Tại Hải Phòng, Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư khu công nghiệp (KCN) và khu phi thuế quan Xuân Cầu, diện tích 752 ha. Dự án được thực hiện ở khu vực Zone 4, thuộc đồ án quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu vực Cát Hải thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Nhà đầu tư là CTCP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện.

Thủ tướng giao Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng và nhà đầu tư rà soát, xác định lại tổng vốn đầu tư của dự án và quy định cụ thể tổng vốn đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời gian thực hiện dự án không vượt qua 50 năm theo quyết định chủ trương đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện, đảm bảo phù hợp với Nghị định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển... Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tại Hà Nội, Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN sạch Sóc Sơn, xã Minh Trí và xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn. Quy mô sử dụng đất gần 303 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 3.227 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 3.227 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 850 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. 

Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất TP Hà Nội hướng dẫn nhà đầu tư và quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn, tiến độ xây dựng hạ tầng, tiến độ thực hiện từng giai đoạn theo cam kết của nhà đầu tư. Thời hạn thực hiện 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN sạch Sóc Sơn với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 3.227 tỷ đồng

UBND TP Hà Nội cũng không được chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích quy hoạch KCN Sóc Sơn còn lại (37,2 ha) sang mục đích sử dụng khác khi chưa thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch KCN theo quy hoạch. 

Tại Quảng Trị, Thủ tướng đồng ý chủ trương chuyển 360,5 ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị. Địa điểm tại các tiểu khu 791T, 792, 793T (thuộc xã Triệu Trạch), tiểu khu 794 (thuộc xã Triệu Sơn), huyện Triệu Phong. KCN đa ngành Triệu Phú do CTCP Trung Khởi làm chủ đầu tư, thuộc khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, có diện tích tổng thể gần 529 ha. Vốn đầu tư gần 4.534 tỷ đồng.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo chính xác, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Việc quyết định cho phép chuyển mục đích và tổ chức chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Luật Lâm nghiệp và quy định của các pháp luật liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại Cà Mau, Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Sông Đốc phía Nam tại xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, diện tích 100 ha với nguồn vốn đầu tư gần 539 tỷ đồng. Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Đốc.

Dự án được thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất và hoạt động 50 năm kể từ ngày được nhận quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Sông Đốc phía Nam diện tích 100 ha với nguồn vốn đầu tư gần 539 tỷ đồng

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát, đảm bảo vị trí dự kiến thực hiện dự án không chồng lấn với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện - phân khu 1, thị trấn Bá Hiến, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Dự án có diện tích hơn 247 ha với vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng. Chủ đầu tư là CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; Bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất của KCN Bá Thiện vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; đảm bảo nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi chỉ tiêu sử dụng đất của KCN Bá Thiện được cập nhật đầy đủ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Phúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mới cập nhật